ประวัติผู้อำนวยการที่อยู่
   :   155/76 หมู่ 2 หมู่บ้านภูมิธนาธานี ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ  36140

การศึกษ :  ค.ม.  สาขาวิชการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2549
                 คบ. วิชาเอกชีววิทยา วิชาโทพลศึกษา   วิทยาลัยครูนครราชสีมา ปีการศึกษา 2527
                 ป.กศ.สูง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูจันทรเกษม กรุงเทพมหานครอปีการศึกษา 2521
                 ป.กศ. วิทยาลัยครูจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2519
                 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัฒนสุขศึกษา จ.นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2515

ประวัติการรับราชการ  :  10 สิงหาคม 2522 ครู 2 ร.ร.บ้านนาฮี อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ
                                           1 ตุลาคม 2525  ครู 2 ร.ร.บึงอ้อคุรุประชาสรรค์ อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ
                                           1 ตุลาคม 2528  อ.1 ร.ร.บึงอ้อคุรุประชาสรรค์ อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ
                                           1  ตุลาคม 2531  อ.1 ร.ร.บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาวิทยาคาร อ.คอนสวรรค์ จ.ขัยภูมิ
                                            ตุลาคม 2533  อ.2 ร.ร.บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาวิทยาคาร) อ.คอนสวรรค์ จ.ขัยภูมิ
                                            ตุลาคม 2536  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ร.ร.บ้านแก้งโนนส้มกบ อ.แก้งคร้อ จ.ช้ยภูมิ
                                           16 ธันวาคม 2537 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ร.ร.บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)อ.คอนสวรรค์
                                           19 มกราคม 2541 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)อ.คอนสวรรค์
                                           23 พฤศจิกายน 2543  อาจารย์ใหญ๋ร.ร.บ้านหนองรวก อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
                                           16 ตุลาคม 25456  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ๋ ร.ร.บ้านนามน อ.คอนสวรรค์
                                             3 กุมภาพันธ์ 2550 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  ร.ร.บ้านนามน อ.คอนสวรรค์
                                             5 พฤศจิกายน 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :  ท.ช.

คติในการทำงาน :  คิดดี ทำดี พูดดี มีแต่ความเจริญ
                                   


Comments