ข้อมูลโรงเรียน

                                  ประวัติโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

    ก่อตั้งโดยการรวมโรงเรียนคอนสวรรค์ 5 วัดเกาะแก้วบ้านหนองโน
กับโรงเรียนคอนสวรรค์13 วัดหนองบัวลอย บ้านหนองเหมือดแอ่
 เมื่อปี พ.ศ. 2498

ตั้งชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์" เป็นโรงเรียนขนาดกลาง 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
รหัสไปรษณีย์ 36140 โทรศัพท์ 044-867176    โดยมีนายชาดา จันทกุล

 บริจาคที่ดิน 5 ไร่ นายโสม ตอพล บริจาคที่ดิน 7 ไร่ 
ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นมา 1 หลัง
และได้ย้ายนักเรียนทั้งสองหมู่บ้านมาเรียนร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2498 

มีนักเรียนทั้งหมด 392 คนครู 8 คน ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายศิลา อาจริยะวัฒนกุล
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และแต่งตั้งให้นายผอง คงสตรี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่
จากนั้นเป็นต้นมาทางโรงเรียนก็ได้รับงบประมาณและอัตรากำลังครูเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆนักเรียนก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ 
           จนกระทั่งปัจจุบันมีครูทั้งหมด 15 คนครูธุรการ 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

1 คน พนักงานบริการ 1 คน  รวม 18 คน นักเรียน  135  คนจนถึงปัจจุบัน รวมเวลา

61 ปี


อัตลักษณ์ของโรงเรียน

                              สะอาดกาย สะอาดใจ มารยาทไทยงดงาม
วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2560

นักเรียนโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมตามระดับชั้นเรียน

ผู้บริหารและครูเป็นบุคลากรมืออาชีพ  น้อมนำหลัก

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

ชุมชนมีส่่วนร่วมในการพัฒนา

ก้าวหน้าสู่โรงเรียนดีประจำตำบล
พันธกิจในการพัฒนาโรงเรียน

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ จึงกำหนดพันธกิจไว้ 
9 ประการคือ

                   1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและจัดการศึกษาภาคบังคับและ
                       จัดขยายโอกาสให้นักเรียน ม.1-ม.3 ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

                   2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทันสมัยในการจัดการศึกษา

                   4. พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ

                   5. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

                   6. พัฒนาหลักสูตรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน 

                   7. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                   8. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมนำคุณภาพ

                   9. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


คำขวัญของโรงเรียน

  อนามัยดี วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย ก้าวไกลเทคโนโลยี


ปรัชญาของโรงเรียน

ความรู้คู่คุณธรรม


คติธรรมของโรงเรียน

ธมม จารี สุข เสติ
ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุุข 

สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง-แดง

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทุกๆ ด้านของโรงเรียน

สีแดง หมายถึง ความสามัคคี ความเข้มแข็งของชาวสหราษฎร์นุเคราะห์

             

           

อักษรย่อโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

  ส.น.