บุคลากร
นายธวัช  แพงโสภา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 
ค.ม. บริหารการศึกษา 


uthai

นายอุทัย  รักษาชนม์
ครูเชียวชาญ
กศ.ม. หลักสูตรและการสอนWatcharaporn

นางวัชราภรณ์  นราพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. ประถมศึกษานายธีรภัทร์  สร้างคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.หลักสูตรและการสอนJurairat

นางจุไรรัตน์  กองกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผู้ดูแลระบบ

นางสาวเกษณี  สังดนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.หลักสูตรและการสอนนางจุฑามาส  เคยชัยภูมิ
ครูพี่เลี้ยง
ศษ.บ.สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
นางปรวัน ศรีชัยกุล

นางปรวัน  ศรีชัยกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. คหกรรมศาสตร์


Laddawan

นางลัดดาวรรณ  ติยะเมธา
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. การประถมศึกษา


นายศักดิ์ชัย  กองกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. เกษตรศาสตร์นางนิภาพร   การนา
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา


นางบังอร  งอกนาวัง
ครุชำนาญการพิเศษ
ค.บ.เกษตรกรรม
นางอมรรัตน์  ผลกอง
ครูธุรการ
ศษ.บ.สื่อสารมวลชน
Somkurn

นางสมควร  รักษาชนม์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. สังคมศึกษา


Kittikom

นายกิตติคม  โสมาบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
นางสุดาพร  จอกทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ


นายกิตติศักดิ์ รอนไพริน
ครู คศ.1
ค.ม. บริหารการศึกษา


นางปนัดดา  รัตนพรมรินทร์
ครูพี่เลี่้ยงเด็กพิการ
ศษ.บ.สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


นายเกษม  มนัสศิลา
ช่างสีชั้น 3
ม.ศ.5