ประวัติผู้บริหาร


 

นายสุพจน์  บุญโนนแต้

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

ประวัติการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา(ป.กศ.) วิทยาลัยครูนครราชสีมา

                                  ประกาศนียบัตรพิเศษมัธยม (พ.ม.)

                                   ศึกษาศาสตรบัณฑิต(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 

         ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา การบริหารการศึกษา(มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ)  

ประวัติการทำงาน         ครูสายผู้สอน  ปี

                                         ครูใหญ่  ปี

                                         อาจารย์ใหญ่  ปี

                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  ปี

                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา อ.คอนสวรรค์   ปี  เดือน

   ปัจจุบัน                             ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

    รางวัลเกียรติยศ         ปี 2536  ผู้บริหารดีเด่น ระดับอำเภอ (รางวัลคุรุสภา)

                                                        ปี 2548  ผู้บริหารดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1

                                                        ปี 2549  ผู้บริหารดีเยี่ยมด้านหลักสูตรท้องถิ่น สมาคมครูอำเภอคอนสวรรค์

                                                        ปี 2550  ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1

     การศึกษาดูงาน              ปี 2548  ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม

                                            ปี 2549  ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ฮ่องกง เสินเจิ้น

                                             ปี 2551  ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลา

         คติประจำใจ          กรรมมุนา วัตตะติ โลโก     สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรร