ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

ก่อตั้งโดยการรวมโรงเรียนคอนสวรรค์ 5 วัดเกาะแก้วบ้านหนองโน

กับโรงเรียนคอนสวรรค์13 วัดหนองบัวลอย บ้านหนองเหมือดแอ่ เมื่อปี พ.ศ. 2498

ตั้งชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์" เป็นโรงเรียนขนาดกลาง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ 36140 โทรศัพท์ 044-867176 โดยมีนายชาดา จันทกุล

บริจาคที่ดิน 5 ไร่ นายโสม ตอพล บริจาคที่ดิน 7 ไร่

ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นมา 1 หลัง

และได้ย้ายนักเรียนทั้งสองหมู่บ้านมาเรียนร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2498

มีนักเรียนทั้งหมด 392 คนครู 8 คน ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายศิลา อาจริยะวัฒนกุล

ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และแต่งตั้งให้นายผอง คงสตรี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่

จากนั้นเป็นต้นมาทางโรงเรียนก็ได้รับงบประมาณและอัตรากำลังครูเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆนักเรียนก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ

จนกระทั่งปัจจุบันมีครูทั้งหมด 15 คนครูธุรการ 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

1 คน พนักงานบริการ 1 คน รวม 18 คน นักเรียน 135 คนจนถึงปัจจุบัน รวมเวลา

61 ปี

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

สะอาดกาย สะอาดใจ มารยาทไทยงดงาม

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2565

นักเรียนโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมตามระดับชั้นเรียน

ผู้บริหารและครูเป็นบุคลากรมืออาชีพ น้อมนำหลัก

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

ชุมชนมีส่่วนร่วมในการพัฒนา

ก้าวหน้าสู่โรงเรียนดีประจำตำบล

พันธกิจในการพัฒนาโรงเรียน

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ จึงกำหนดพันธกิจไว้

9 ประการคือ

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและจัดการศึกษาภาคบังคับและ

จัดขยายโอกาสให้นักเรียน ม.1-ม.3 ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทันสมัยในการจัดการศึกษา

4. พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ

5. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

6. พัฒนาหลักสูตรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน

7. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

8. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมนำคุณภาพ

9. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

คำขวัญของโรงเรียน

อนามัยดี วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย ก้าวไกลเทคโนโลยี

ปรัชญาของโรงเรียน

ความรู้คู่คุณธรรม

คติธรรมของโรงเรียน

ธมม จารี สุข เสติ

ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุุข

สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง-แดง

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทุกๆ ด้านของโรงเรียน

สีแดง หมายถึง ความสามัคคี ความเข้มแข็งของชาวสหราษฎร์นุเคราะห์

อักษรย่อโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

ส.น.