บุคลากร

นายธวัช แพงโสภา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

ค.ม. บริหารการศึกษา

Watcharaporn
Kittikom

นางวัชราภรณ์ นราพงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ. ประถมศึกษา

นางจินตนา บุ้งทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.บ. ภาษาไทย

นายกิตติคม โสมาบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

นายสดใส มาฆะเซ็นต์

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

นายศักดิ์ชัย กองกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ. เกษตรศาสตร์

นางสุดาพร จอกทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

Jurairat

นางจุไรรัตน์ กองกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผู้ดูแลระบบ

นางนิภาพร การนา

ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา

นายกิตติศักดิ์ รอนไพริน

ครู คศ.1

ค.ม. บริหารการศึกษา

นางจรีรัตน์ เจริญภูมิ

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.ภาษาไทย

นางบังอร งอกนาวัง

ครุชำนาญการพิเศษ

ค.บ.เกษตรกรรม

นางจุฑามาส เคยชัยภูมิ

ครูพี่เลี้ยง

ศษ.บ.สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

นางอมรรัตน์ ผลกอง

ครูธุรการ

ศษ.บ.สื่อสารมวลชน

นายเกษม มนัสศิลา

ช่างสีชั้น 3

ม.ศ.5