ประวัติและผลงาน


นางจุไรรัตน์  กองกุล
ผู้ดูแลwebsite


ที่อยู่ :   118 หมู่ 4 บ้านหนองโน ต. โคกมั่งงงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140

     

                          ด้านการศึกษา :   ค.บ.วิชาเอกการประถมศึกษา
 วิทยาลัยครูนครราชสีมา ปีการศึกษา 2532 
                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ปี พ.ศ. 2528 
                                    ชั้นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ปีการศึกษา 2522

                        ปัจจุบัน :  กำลังศึกษาปริญญาโท เอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

    ประวัติการรับราชกา   1  พ.ค.  2534   อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ อ.หนองบัวแดง
                                    16  ม.ค. 2539   อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านห้วยหัน อ.หนองบัวแดง 
                                            1   มิ.ย. 2543     อาจารย์ 1 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ อ.คอนสวรรค์ 
                        1   ต.ค. 2544     อาจารย 2 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 
                                        24  ธ.ค.  2547 ครู คศ. 2 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ อ.คอนสวรรค์
                                      1  เมษายน 2552 ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์     ปัจจุบัน : ท.ช.     5 ธันวาคม  2554
        

งานที่ได้รับหมาย

 - การควบคุมวันลา

- งานทะเบียนประวัติ

- เกียรติบัตรครู-นักเรียน 

- ครูบรรณารักษ์ประจำห้องสมุด

- ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และสอนคอมพิวเตอร์

-ครูเวรประจำวันวันจันทร์

-ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

- ครูผู้รับผิดชอบหมู่ 4 บ้านหนองโน

- เวปมาสเตอร์ของโรงเรียน

- คณะทำงาน ICT

-  รับผิดชอบโครงการโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน

- เป็นครูนาฎศิลป์ของโรงเรียน